2018 Standings

Blancpain GT Asia GT3 ProAM Drivers

  • Pos
  • Driver
  • Total
  • R1
  • R2
  • R3
  • R4
  • R5
  • R6
  • R7
  • R8
  • R9
  • R10
  • R11
  • R12
  • Hiroshi Hamaguchi
  • 186
  • 15 
  • 15 
  • 25 
  • 12 
  • 25 
  • 18 
  • 15 
  • 25 
  • 18 
  • 12 
  • Marco Mapelli
  • 186
  • 15 
  • 15 
  • 25 
  • 12 
  • 25 
  •  
  • 18 
  • 15 
  • 25 
  • 18 
  • 12 
  • Yuke Taniguchi
  • 173
  • 12 
  • 18 
  • 18 
  • 25 
  • 10 
  • 25 
  • 15 
  •  
  • 15 
  • 12 
  • 15 
  • Raffaele Marciello
  • 155
  • 25 
  • 25 
  •  
  •  
  • 18 
  • 18 
  • 25 
  • 18 
  • Anthony Liu
  • 141
  • 18 
  • 18 
  • 12 
  • 15 
  • 12 
  • 25 
  •  
  •  
  • 25 
  • Alexander Mattschull
  • 136
  •  
  •  
  • 25 
  • 18 
  • 18 
  • 25 
  • 18 
  • Alexandre Imperatori
  • 117
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 25 
  • 10 
  • 25 
  • 15 
  •  
  • 15 
  • 12 
  • 15 
  • Andrew Kim
  • 113
  •  
  • 10 
  • 15 
  •  
  • 10 
  • 18 
  • 25 
  • 18 
  • Adderly Fong
  • 113
  •  
  • 10 
  • 15 
  •  
  • 10 
  • 18 
  • 25 
  • 18 
  • Morris Chen
  • 110
  •  
  • 15 
  •  
  • 18 
  • 10 
  • 12 
  • 12 
  • 15 
  • 10 
  • Josh Burdon
  • 91
  • 18 
  • 18 
  • 12 
  • 15 
  • 12 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 10 
  • Tim Slade
  • 82
  •  
  • 15 
  •  
  •  
  •  
  • 12 
  • 12 
  • 15 
  • 10 
  • 11 
  • Hiroaki Nagai
  • 75
  • 12 
  • 10 
  •  
  •  
  • 12 
  • 10 
  • 10 
  •  
  • 12 
  • Roelof Bruins
  • 68
  •  
  • 10 
  • 12 
  • 15 
  • 10 
  •  
  •  
  • 12 
  • Juwon Seo
  • 68
  •  
  • 10 
  • 12 
  • 15 
  • 10 
  •  
  •  
  • 13 
  • Daisuke Ito
  • 62
  • 12 
  • 10 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 10 
  • 10 
  •  
  • 14 
  • Tsugio Matsuda
  • 56
  • 12 
  • 18 
  • 18 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 15 
  • Brice Bosi
  • 50
  • 25 
  • 25 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 15 
  • Alessio Picariello
  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 25 
  •  
  •  
  • 25 
  • 16 
  • Satoshi Hoshino
  • 36
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 10 
  • 12 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 16 
  • Seiji Ara
  • 36
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 10 
  • 12 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 17 
  • Maximilian Buhk
  • 31
  •  
  •  
  • 25 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 18 
  • Davide Rigon
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 18 
  • 10 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 19 
  • Takeshi Kimura
  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 15 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 19 
  • Kei Cozzolino
  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 15 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 20 
  • Naoki Yokomizo
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 21 
  • Lim Keong Wee
  • 16
  • 10 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 22 
  • Alex Yoong
  • 16
  • 10 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 23 
  • Kota Sasaki
  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 12 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 24 
  • Tamotsu Kondo
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 25 
  • Xu Wei
  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 26 
  • Kouichi Okumura
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 26 
  • Daisuke Yamawaki
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •